open
Cymraeg 

PROGRAMME

 

09.00 Registration, Welcome and Coffee in the Foyer.Book browsing in the Hall
09.45 Introduction in the Hall
10.00 First Writing Workshop
12.00  Lunch and Book Browsing
13.00 Second Writing Workshop 
15.00  Refreshments and Book Sale
15.30 Question & Answer Session in Hall
17.30  Final Book Sales then Closure

 

Morning sessions 10am to noon                               Click on the first workshop you choose to attend

TutorWorkshop titleTutor Workshop title 

Workshop 1

Tony Mcintyre

Starting to write  Workshop 2

DeAnn Bell
Understanding Creativity through Third Option Thinking   Third-option Thinking helps writers avoid cliche and get the most out of writing exercises and themed submission calls. 

Workshop 3

Non Ifans
Gweithdy Llen Meicro
Hoffech chi ysgrifennu straeon byrion fasa’n ffitio ar gefn amlen neu ar gefn stamp?
 Workshop 4

Patricia Lennan
 Creating Historical Fiction
 Workshop 5

Joy Mawby
 Writing a memoir – voice and choice

Workshop 6

Fiona Owen
Paths of silver: attention and the luminous detail - a poetry writing workshop

Afternoon sessions 1pm to 3pm

TutorWorkshop titleTutor Workshop title 

Workshop 7

Karen Ankers
You And Your Characters.  A workshop which will examine the dynamic interplay between writer and character.

Workshop 8

Peter Hurd
An introduction to Scriptwriting
 Workshop 9

Pauline Kenyon
 Keeping going with your writing!

 Workshop 10

Sian Northey

 Darnau bach o'r gwir - troi bywyd yn ffuglen
 Workshop 11

Jean Roberts
 Editing made easy

Workshop 12

Anne-Marie Smith

Writing for Wellbeing and Therapeutic Purposes

 

 

Reviews, Questions and Answers

Are you finding it difficult to choose which workshop to attend?

Would you like to hear from more tutors?

Don't worry, all our tutors have agreed to attend this late afternoon session.

Feedback from our first Festival included requests to see and hear from more of the tutors, so we have arranged this event to allow that to happen.

Tutors will each give a brief resume of the workshop they have run and may include a reading of written output from their group, then answer questions from the floor.

You will, therefore, have the opportunity to get to know more about other tutors and their writings and this may inspire you to try new genres of work or writing styles.

So join us to listen to tutors, find out about what some other people attending have been inspired to write and get answers to your questions. If you've got a burning question, bring it along!

 

This promises to be a lively session that will round off your day,
so we hope you will leave the Festival with plenty of new ideas
and enthusiasm to write more and more.......

 

Book

RHAGLEN

 

09.00 Cofrestru, croeso a choffi yn y cyntedd.
Pori drwy lyfrau yn y neuadd
09.45 Cyflwyniad yn y neuadd
10.00 Gweithdy ysgrifennu cyntaf
12.00 Cinio a phori drwy lyfrau
13.00 Ail weithdy ysgrifennu
15.00 Lluniaeth a gwerthiant llyfrau
15.30 Sesiwn holi yn y neuadd
17.30 Gwerthiant llyfrau olaf, yna cloi

 

Sesiynau’r bore 10am tan hanner dydd                             Click on the first workshop you choose to attend

TutorWorkshop titleTutor Workshop title 

Gweithdy 1

Tony Mcintyre
Starting to write Gweithdy 2

DeAnn Bell
Understanding Creativity through Third Option Thinking   Third-option Thinking helps writers avoid cliche and get the most out of writing exercises and themed submission calls. 

Gweithdy 3

Non Ifans
Gweithdy Llen Meicro
Hoffech chi ysgrifennu straeon byrion fasa’n ffitio ar gefn amlen neu ar gefn stamp?
Gweithdy 4

Patricia Lennan
 Creating Historical Fiction
Gweithdy 5

Joy Mawby
 Writing a memoir – voice and choice

Gweithdy 6

Fiona Owen
Paths of silver: attention and the luminous detail - a poetry writing workshop

Sesiynau’r prynhawn 1pm tan 3pm

TutorWorkshop titleTutor Workshop title 

Gweithdy 7

Karen Ankers
You And Your Characters.  A workshop which will examine the dynamic interplay between writer and character.

Gweithdy 8

Peter Hurd
An introduction to Scriptwriting
Gweithdy 9

Pauline Kenyon
 Keeping going with your writing!

Gweithdy 10

Sian Northey

 Darnau bach o'r gwir - troi bywyd yn ffuglen
Gweithdy 11

Jean Roberts
 Editing made easy

Gweithdy 12

Anne-Marie Smith

Writing for Wellbeing and Therapeutic Purposes

 

 

Adolygiadau, Cwestiynau ac Atebion

Ydych chi’n ei chael yn anodd dewis pa weithdy i fynd iddo?

Fyddech chi’n hoffi clywed gan fwy o diwtoriaid?

Peidiwch â phoeni, mae ein holl diwtoriaid wedi cytuno i ddod i’r sesiwn hon ddiwedd y prynhawn.

Roedd adborth o’n Gŵyl gyntaf yn cynnwys ceisiadau i weld a chlywed gan fwy o’r tiwtoriaid, felly rydym ni wedi trefnu’r digwyddiad hwn i alluogi i hynny ddigwydd.

Bydd tiwtoriaid yn rhoi crynodeb byr o’r gweithdy maent wedi’i gynnal, a gall gynnwys darlleniad o gynnyrch ysgrifenedig o’u grŵp, yna ateb cwestiynau o’r llawr.

Mi fyddwch, felly, yn cael y cyfle i ddod i wybod mwy am diwtoriaid eraill a’u gwaith, ac efallai y bydd hyn yn eich ysbrydoli i roi cynnig ar genres newydd o waith neu arddulliau ysgrifennu.

Felly ymunwch â ni i wrando ar diwtoriaid, canfod beth mae rhai pobl eraill sy’n dod wedi cael eu hysbrydoli i’w ysgrifennu, a chael atebion i’ch cwestiynau. Os oes gennych chi gwestiwn rydych chi’n ysu am gael ateb iddo, dewch ag ef draw!

 

Mae hon yn addo bod yn sesiwn fywiog a fydd yn cloi eich diwrnod, felly rydym ni’n gobeithio y byddwch yn gadael yr Ŵyl gyda digon o syniadau newydd a brwdfrydedd i ysgrifennu mwy a mwy.......

 

Archebu
Gwanwyn
Magnox
Welsh Government