open

Our Data Protection Policy

Môntage Anglesey Writing Festival Committee will know the email address used to book your ticket at our Festival and the name given to Eventbrite. We will use this information only to contact you about Writing Festivals or other details concerning creative writing, as we consider these Legitimate Interests for people who have booked for an Anglesey Writing Festival. Your name and email address are stored on the computer of our Chairperson, protected by a password, and backed up on a storage disk. It will remain while we are still organising future creative writing events on Anglesey. If this activity comes to an end, your data will be deleted.We shall not share your data with any other organisation.

Our Festival Committee has no knowledge of your credit card details, which are subject to EventBrite's Data Protection Policy.

If at any time you choose to stop us contacting you by email, please let us know and we shall delete your name and email address from our list of people interested in Anglesey Writing Festivals.

 

Ein Polisi Diogelu Data

Bydd Pwyllgor Gŵyl Ysgrifennu Môntage Ynys Môn yn gwybod y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i archebu eich tocyn yn ein Gŵyl a’r enw a roddwyd i Eventbrite. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i gysylltu â chi ynghylch Gwyliau Ysgrifennu’n unig, neu fanylion eraill yn ymwneud ag ysgrifennu creadigol, gan ein bod ni’n ystyried y rhain yn Fuddiannau Dilys i bobl sydd wedi archebu ar gyfer Gŵyl Ysgrifennu Ynys Môn. Caiff eich enw a’ch cyfeiriad e-bost eu cadw ar gyfrifiadur ein Cadeirydd, wedi’i ddiogelu gan gyfrinair, a gwneir copïau wrth gefn ar ddisg. Cânt eu cadw tra’r ydym yn dal i drefnu digwyddiadau ysgrifennu creadigol yn y dyfodol ar Ynys Môn. Os daw’r gweithgarwch hwn i ben, caiff eich data ei ddileu. Ni fyddwn yn rhannu’ch data gydag unrhyw sefydliad arall.

Nid oes gan Bwyllgor ein Gŵyl unrhyw wybodaeth am fanylion eich cerdyn credyd, sy’n dod dan Bolisi Diogelu Data EventBrite.

Os ydych yn dewis i ni beidio â chysylltu â chi drwy e-bost mwyach, a fyddech cystal â rhoi gwybod i ni, a byddwn yn dileu eich enw a’ch cyfeiriad e-bost o’n rhestr o bobl sydd â diddordeb mewn Gwyliau Ysgrifennu Ynys Môn.

Gwanwyn
Magnox
Welsh Government